กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

  • งานสำนักงาน (201)

  • งานบริหารการเงิน-บัญชี (202)

  • งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (203)

  • งานยานพาหนะ (204)

  • งานควบคุมและตรวจสอบภายใน (205)