กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชวลิต มะสำอินทร์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • งานสำนักงาน (301)

 • งานวางแผนอัตรากำลัง และการกำหนดตำแหน่ง (302)

 • งานทะเบียนประวัติบุคลากร (303)

 • งานระดับชั้น และครูที่ปรึกษา (304)

 • งานวินัย และความประพฤตินักเรียน (305)

 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย (306)

 • งานส่งเสริมกิจการนักเรียน (307)

 • งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (308)

 • งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (309)

 • งานป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด (310)

 • งานรักษาความปลอดภัย (311)

 • งานพัฒนาบุคลากร (312)

 • งานเครือข่ายการศึกษา (313)

 • งานรักษาดินแดน (314)

 • งานคณะสี (315)