กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชวลิต มะสำอินทร์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล