กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนันทวัน ตอบงาม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มงานทั่วไป