กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนันทวัน ตอบงาม
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอบข่ายงานกลุ่มงานทั่วไป

  • งานสำนักงาน (401)

  • งานสารบรรณ (402)

  • งานประชาสัมพันธ์ (403)

  • งานสัมพันธ์ชุมชน (404)

  • งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม (405)

  • งานสวัสดิการโรงเรียน (406)

  • งานโภชนาการ (407)

  • งานโสตทัศนศึกษา (408)

  • งานอนามัยโรงเรียน (409)

  • งานสาธารณูปโภค (410)