กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายวรพล  ศรีเทพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มงานวิชาการ

 • งานสำนักงาน (101)

 • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (102)

 • งานจัดและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (103)

 • งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน (104)

 • งานผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (105)

 • งานห้องสมุด และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (106)

 • งานนิเทศภายใน ตรวจติดตาม กำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน (107)

 • งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา (108)

 • งานโครงการพิเศษ (109)

 • งานแนะแนวการศึกษา (110)

 • งานวิเทศสัมพันธ์ (111)

 • งานรับนักเรียน (112)