กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

นายวรพล  ศรีเทพ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

ขอบข่ายงานกลุ่มงานวิชาการ