การงานอาชีพ

นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายภัคพงษ์ โพธิ์สิม

ครู

นางสาวพัชรินทร์   ยืนนาน

ครู

นางสาวนิตยา จันทร์เพ็ชร

ครู