การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน์

ครู

นายณัฐวุฒิ นนยะโส

ครู

นายภัคพงษ์ โพธิ์สิม

ครู

นายชวลิต มะสำอินทร์

ครู

นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม

ครู