ข้อมูลจำเพาะโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย)

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)

อักษรย่อ

สถานที่ตั้ง

.

.

โทรศัพท์

วันสถาปนา

สีประจำโรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

.

.

.

.

.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำคณะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

Triam Udom Suksa Patthanakarn Suvarnabhumi School

ต.อ.พ.ภ. , T.U.P.P

๑๙๙ ซอยร่มเกล้า ๑๗ แขวงคลองสามประเวศ

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

๑๐๕๒๐

๐-๒๑๓๐-๖๔๔๕

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สีชมพู-น้ำเงิน

พระพุทธศากยะมุนีศรีพัฒนาการ

ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์

ตราพระเกี้ยว

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม”

“มุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ

บนพื้นฐานความเป็นผู้มีคุณธรรม

รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาปฏิบัติเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๐”

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นความเป็นไทย

เรียนดี มีมารยาท

คณะรัตนพิศาล

คณะวิมานเทเวศร์

คณะวิเศษไชยศรี

คณะมณีนพรัตน์

คณะสวัสดิโสภา

สีแดง

สีเหลือง

สีเขียว

สีฟ้า

สีม่วง