คณิตศาสตร์

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ศรีสละ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวประคอง ยิ่งจอหอ

ครู

นายพีระพัฒน์ หมวกหลำ

ครู

นางสาวเพิ่มพร บรรดาศักดิ์

ครู

นายศุภกร อัครกมลาภากุล

ครู

นางธัญพิมล วสยางกูล

ครู

นางสาวชุลีกร วงศ์จีน

ครู

นายศุภกร เลิศอุทัย

ครูพิเศษสอน

นายเทวฤทธิ์ สืบเรือง

ครูพิเศษสอน

นางสาวพรรณนิภา ตรีวิเศษ

ครูพิเศษสอน