คณิตศาสตร์

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ ศรีสละ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวประคอง ยิ่งจอหอ

ครู

นายพีระพัฒน์ หมวกหลำ

ครู

นางสาวเพิ่มพร บรรดาศักดิ์

ครู

นายศุภกร อัครกมลาภากุล

ครู

นางธัญพิมล วสยางกูล

ครู

นางสาวชุลีกร วงศ์จีน

ครู

นายศุภกร เลิศอุทัย

ครู

นางสาวนัชชา  นันทวิชิต

ครู