ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

นายสุธี   สายสินธ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ