ผู้บริหารโรงเรียน

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ

ดำรงตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

 • การศึกษา

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มะขาม จังหวัดจันทบุรี
   ระดับมัธยมศึกษาและฝึกหัดครู (ปกศ.ต้น) สอบคัดเลือกได้ทุนไปศึกษาต่อที่ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
   ระดับประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่านและการสอบ
   การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกจิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
   นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.) วิชาเอกการบริหารโครงการและนโยบาย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 • ประสบการณ์พิเศษ

   เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา (สอนต่อเนื่องปีการศึกษาละ 3 ภาคเรียน) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 จนถึงปัจจุบัน ในวิชาการวางแผนและการบริหารโครงการ วิชาการวิเคราะห์งาน วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิชาการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวิชาการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี
   เป็นที่ปรึกษาสาระนิพนธ์ และเป็นอาจารย์นิเทศของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
   เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตรวจรายงานและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2543-2544)
   เป็นเลขาธิการสมาคมผู้บริหารการศึกษาปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2546-2548)
   เป็นกรรมการสภาองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2546-2547)
   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี (ปี พ.ศ. 2547-2549)
   เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร (ปี พ.ศ. 2547-2548)
   เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปี พ.ศ. 2547-2548)
   ผ่านการศึกษาดูงานด้านการศึกษาจากประเทศจีน เวียดนาม สิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว