ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา ลาสงยาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศิริรัตน์ พูลศรีกาญจน์

ครู

นางสาวชุติมา พรหมทวด

ครู

นายเทพนม  พงษ์พัฒน์

ครู

นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร

ครู

นางสาววิภาดา อินาวัง

ครู

นายธีรพงษ์ สดใส

ครู

นางสาวขนิษฐา  พันธุ์พานิช

ครู

นางสาวกัสมี กาปา

ครูพิเศษสอน

นางสาวอรณิชชา ชินรัมย์

ครูพิเศษสอน

นางสาวสุภาวดี  มิ่งสมร

ครูพิเศษสอน

ครูชาวต่างประเทศ

นางสาวสิรินาถ เจียงพุฒิวงศ์

ครู