ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา ลาสงยาง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวธนัชพร อุ่นน้อย

ครู

นางสาวศิริรัตน์ พูลศรีกาญจน์

ครู

นางสาวชุติมา พรหมทวด

ครู

นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร

ครู

นางสาววิภาดา อินาวัง

ครู

นายธีรพงษ์ สดใส

ครู

นางสาวกัสมี กาปา

ครูพิเศษสอน

นางสาวอรณิชชา ชินรัมย์

ครูพิเศษสอน

ครูชาวต่างประเทศ

นางสาวสิรินาถ เจียงพุฒิวงศ์

ครู