ภาษาไทย

นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวกนกพร จันทร์น้อย

ครู

นางสาวอติอร   ตัญกาญจน์

ครู

นางสาววรัญญา เงินแจ้ง

ครู

นายวรพล  ศรีเทพ

ครู

นางสุดาพร มะลิชู

ครูพิเศษสอน

นายทรงศักดิ์ บุริจันทร์

ครูพิเศษสอน