ผู้อุปถัมภ์โรงเรียน

นายอภิสิทธิ์  งามอัจฉริยะกุล

นางสาวขวัญจิตร์  อุดมสุขนิรันดร

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับการประกาศจัดตั้งจากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒ โดยนายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ใช้อักษรย่อ “ต.อ.พ.ภ.” เป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๙ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา สถานที่จัดตั้งโรงเรียน มีเนื้อที่ จำนวน ๑๙ ไร่ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๗๗๗ ตั้งอยู่ที่ซอยร่มเกล้า ๑๗ ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการบริจาคที่ดินของ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และครอบครัวประกอบด้วย นายพงศ์ภพ งามอัจฉริยะกุล นายชาย งามอัจฉริยะกุลและนางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร ซึ่งในปี ๒๕๕๑ ก่อนที่จะบริจาคที่ดินดังกล่าวนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล ได้แสดงเจตนาบริจาคที่ดินจำนวน ๑๑ ไร่ บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อก่อตั้งโรงเรียน แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในสมัยนั้น

       ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายอุดม พรมพันธ์ใจได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับการประสานงานจาก นายสมพงษ์ พลสูงเนินอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ว่า คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้สอบถามความคืบหน้าของการบริจาคที่ดินแปลงเดิมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ นายสมพงษ์ พลสูงเนิน จึงได้นำเรื่องหารือ นายอุดม พรมพันธ์ใจถึงการก่อตั้งโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และได้รับความเห็นชอบจึงได้ประสานงาน นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล เพื่อขอรับบริจาคที่ดินแปลงใหม่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนที่ ๙ และขอใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ”โดยนายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุลได้แสดงเจตนา บริจาคที่ดินจำนวน ๑๕ไร่ ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ (เดิม)พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่ครบตามเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียน นายปรีชา จิตรสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (เดิม) จึงได้มอบให้ นายวีรพงศ์ เดชบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ไปประสานงานเพื่อขอที่ดินเพิ่มได้อีก ๑ ไร่ รวมเป็น ๑๖ ไร่ จากนั้น นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้มอบหมายให้ นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายธรรมรงค์ ฤทธิโชติ ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ประสานงาน นายสมพงษ์ พลสูงเนิน เพื่อเจรจากับ นายอภิสิทธิ์ งามอัจฉริยะกุล เพื่อขอที่ดินเพิ่มและได้รับการบริจาคที่ดิน เพิ่มขึ้นอีก ๓ ไร่ รวมเป็นจำนวน ๑๙ ไร่