วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครูทุกคนใช้ภาษาและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่สารและจัดการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยี ให้พร้อมรับการศึกษาค้นคว้าในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนอย่างรอบด้าน  พร้อมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาจากการปฏิบัติการ