วิทยาศาสตร์

นางสาววันวิสาข์ ภูมิภู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอาอีซะห์ หะมะ

ครู

นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ

ครู

นางสาวชมพูนุท บรรณกิจ

ครู

นายภูธเรศ พรประสิทธิ์

ครู

นางสาวจิรัฐ นันทนพฤทธิ์

ครู

นายสำเริง ทีเจริญ

ครู(ข้าราชการบำนาญ)

นางสาวปนิดา ปัสสาโก

ครูพิเศษสอน

นายถนอมชัย ฉิมวงษ์

ครูพิเศษสอน

นางสาวไอลดา เชยมาน

ครูพิเศษสอน