วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันวิสาข์ ภูมิภู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

นางสาวชมพูนุท บรรณกิจ

ครู

นายสิทธิพันธุ์ โสมเกษตรินทร์

ครู

นายเรวัตร  อุทัยธรรมรัตน์

ครูผู้ทรงคุณค่า

นายถนอมชัย ฉิมวงษ์

ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาเคมี

นางสาวจิรัฐ นันทนพฤทธิ์

ครู

นางสาววีรภรณ์   แก้วชู

ครู

นางสาวชนกชนน์   วิภูษิตวรกุล

ครู

นางสาวนงค์ลักษณ์ จันทร์บุญ

ครู

กลุ่มวิชาชิววิทยา

นายภูธเรศ พรประสิทธิ์

ครู

นายอานนท์  ปานะจำนงค์

ครู

นางสาวปนิดา ปัสสาโก

ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา

ครู

นายณัฐวุฒิ  นนยะโส

ครู

นายชวลิต มะสำอินทร์

ครู

ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ ดิษฐสุวรรณ

ครูพิเศษสอน

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวอารีรัตน์ ศรีษะพรม

ครู