สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่ดีช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ส่งเสริม และเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ จึงมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเป็นปัจจัยเชิงบวกให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้รับบริการ เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในโรงเรียนซึ่งเกิดผลดีต่อการระดมทรัพยากรและความร่วมมือในการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต