สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจินตนา อุทธบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวอาภัสรา ชัยดินี

ครู

ว่าที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ

ครู

นางสาวประภัสสร แจ่มจำรัส

ครู

นางศิริพร เตชะธนอิทธิกุล

ครู

นางธัญพร จอมกลาง

ครู

นายนราธร สุวรรณ

ครู

นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์ชัยเหลา

ครูพิเศษสอน