สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวจันทร์ทิพย์ พันสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุเมต โพธิ์คง

ครู

นายกฤติเดช สีมารัตน์

ครู

นายกฤษฎา   ยศปัญญา

ครู

นายชัยณรงค์ เพลิงสงเคราะห์

ครูพิเศษสอน

นายธัญญ์นิธิ เจือประเสริฐ

ครูพิเศษสอน