ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศุภกฤต  ดิษฐสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

นโยบายด้านการจัดการสถานศึกษา

การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ตัวแบบ SUPAKRIT  MODEL

S = Survey  การสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูล /  ข้อเท็จจริงมาจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

U = Understanding  การทำความเข้าใจกับปัญหาร่วมกันเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าใจปัญหาและความต้องการ ที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อลำดับปัญหาความต้องการ

P = Planning  การวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้แผนสำหรับเป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

A = Action  การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

K = Know how  การปฏิบัติที่ดีเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อหาและพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรมที่เป็นเลิสในการปฏิบัติ

R = Review  การตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผลเพื่อลดข้อผิดพลาด บกพร่องปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น

I = Integration  การบูรณาการเชื่อมโยง บุคลากร วัสดุ  อุปกรณ์  งบประมาณ และเวลาในการปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

T = Testimonial  การสรุป ประกาศ ยกย่อง ชมเชย และเผยเเพร่ผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยมาตรการ 9 ส

ส 1 สำรวจ  = ผู้บริหารและครูทำการสำรวจ ตรวจสอบผู้เรียน แหล่งเรียนรู้และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของผู้เรียน เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาและดูแลแก้ไข

ส 2 สะสาง = หมายถึงชำระ สะสาง ดูแลแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบให้ลดลง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส 3 สมาธิ = นักเรียนนั่งสมาธิก่อนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องให้ผู้เรียนทำสมาธิประมาณ  5 นาที เพื่อให้ร่างกายพร้อมและจิตใจพร้อม

ส 4 สอน = เมื่อร่างกายพร้อม  จิตใจพร้อม จึงลงมือทำการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

ส 5 สร้างสรรค์ = เน้นการสอนผู้เรียนให้ฝึกปฏิบัติ มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ครูมีสื่อนวัตกรรม  รูปแบบการสอนที่ดี เป็นเลิศหรือมีการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ส 6 สอบ = สอบ หมายถึง การวัดและประเมินผลหลังทำการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนและนำผลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาตัดสินผลการเรียน

ส 7 สอนซ่อม / สอนเสริม  = นำข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลมาใช้พิจารณาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความรู้ความสามารถ  

ส 8 สรุป = ครูสรุปผลเป็นข้อมูลสารสนเทศ มีบันทึกหลังสอน  เพื่อนำผลไปส่งเสริม สนับสนุน ดูแลแก้ไขและช่วยเหลือทุกรูปแบบอย่างเต็มความสามารถ

ส 9 ส่งเสริม / สนับสนุน =  นำข้อมูลที่ได้จากข้อมูลสารสนเทศมาพิจารณา  ให้การส่งเสริมสนับสนุน ดูเเล แก้ไขและช่วยเหลือทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ