ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าประเมินศักยภาพก่อนเข้าเรียนห้องปกติและห้องพิเศษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุว Read More ...

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุว Read More ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับม.1และ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ และเรียกสำรองห้องเรียนพิเศษ EP และ GIFTED ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1.ประเภทความส Read More ...