ประกาศเรื่อง ประกาศผลการสอบวัดระดับ TUPP TEST สำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุ Read More ...

ประกาศ เรื่องขอเชิญประชุมตามโครงการชุมชนสร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

หนังสือเชิญประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ Read More ...

ประกาศเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน และประชุมผู้ปกครองและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุ Read More ...