กิจกรรมก้าวหน้าอย่างสุขสันต์ด้วยสัมพันธ์เตรียมพัฒน์ฯ สุวรรณภูมิ เป็นกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ ได้แก่

  1. นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
  2. นางสาวธัญพร  บุญสุภา  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. นางสาวเกตุกาญจน  บัวนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมแสเงความยินดีกับครูในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ

ได้แก่ นายวรพล  ศรีเทพ

กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสครูย้ายสถานศึกษา ได้แก่

  1. นางสาวประคอง  ยิ่งจอหอ
  2. นางสาววิภาดา  อินาวัง