อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา 👏🏻👏🏻
🏅นายร่มธรรม แท่นแก้ว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
🏅นางสาวกรวรรณ จันทร์สุขเจริญจินดา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
พร้อมเงินรางวัล 500 บาท
📊จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ ODS Open House 2023
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์