Slide thumbnail
หน้าแรก2024-07-08T01:55:07+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมและการวิจัย”

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นางสาวขวัญกวี เจริญชัยนพกุล นักเรียนชั้น ม.4/4 นางสาวขวัญข้าว เจริญชัยนพกุล นักเรียนชั้น ม.6/10

ขอแสดงความยินดี กับท่านรองศิรินภา ทองคำแท้ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เนื่องในโอกาสได้เลื่อนวิทยฐานะ “รองผู้อำนวยการชำนาญพิเศษ”

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

    • ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 120 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)