1. เด็กชายขวัญชัย เกศวหงส์
2. เด็กชายฐากูร สุนทร
3. เด็กชายณชพล วีระกูล
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์ หันสัง
5. เด็กหญิงผุสดี เดโชธรรมสถิต
6. เด็กหญิงภรภัทร คำผล
7. เด็กหญิงมิ่งรัศมิ์ บุษดี
8. เด็กชายรัฐนันท์ ทองคำ
9. เด็กหญิงศิรภัสสร จันทะลุน
10. เด็กหญิงศิริกร ใจเย็น
11. เด็กชายศุภณัฏฐ์ เมฆมูสิก
12. เด็กหญิงสุรีรัตน์ มงคลคูณ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองทองแดง รายการ ประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
ดูแลและฝึกซ้อมโดย ทีมคุณครูดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ