ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
สาขาชีววิทยา ค่ายที่ 1 (รุ่นที่ 24) ปีการศึกษา 2566