อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ลิงลม และ ข้อความพูดว่า "ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบติด TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (7คน) คน นายคมน์คณิฟ ด่านวิริยะกุล ม.6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ นายปกรณ์ชัย ทองนวม ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา นางสาวอธิชา ลิขิตจัตุรัส ม.6/1 วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ นางสาวรสิตา วชิระจรูญ ม.6/4 วิทยาลัยสหวิทยาการดิจิทัล &VIRTUAL VIRTUALEFFECTS นานาชาติ"

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

อาจเป็นกราฟิกรูป 2 คน, ลิงลม และ ข้อความพูดว่า "ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบติด TCAS รอบที่ PORTFOLIO สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นพรัตน์วซิระ (1คน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (1คน) นางสาวจันทกานต์ พลวงศ์ษา ม.6/2 คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวเจริญพร รูจีพันธ์ ม.6/2 นะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์"

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นลายเส้นรูป 2 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นลายเส้นรูป 2 คน, ลิงลม และ ข้อความ

อาจเป็นลายเส้นรูป 2 คน, ลิงลม และ ข้อความพูดว่า "ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบติด TCAS รอบที่ PORTFOLIO มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (1คน) é มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (1คน) เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม นางสาวพัฒน์นรี ตันติวัฒน์ ม.6/9 คณะสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารีหลักสูตรนานาชาติ นายฐปนพงศ์ อุดมชัยโซติสกุล ม.6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์"

อาจเป็นลายเส้นรูป 2 คน, ลิงลม และ ข้อความพูดว่า "ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบติด TCAS รอบที่ 1PORTFOLIO มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (1คน) ZHEJIANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (มณฑลเจ้อเจียง) (1คน) นางสาวบุษกรจันทิยะม.6/5 นางสาวบุษกร จันทิยะ ม.6/5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล นางสาววรสิทฐา เลิศไกร ม.6/6 INTERNATIONALBUSINESS"