ผ่านการคัดเลือกรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Environmental Education
for Sustainable Development (EESD) ตัวจริง

ศูนย์ SAEMEO QITEP in Science ประจำปี ๒๕๖๗
ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย