ขอแสดงความยินดี🎉กับคนเก่งของเรา

นายนิพพิชฌน์ คงห้วยรอบ
🏅ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดันดับ 1
พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

ในรายการ Bebras Thailand Challenge 2023
กับการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณระดับนานาชาติ

ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง