อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียนเตรีมอดคึกษาพัดนากางส TRIMUDOMSUKSA TRIMUDOMISUKSAPATTHANAKAPNS PATTH HANAKARN SUVARNNABHUMI កា ปูกสนสีนเจา Ersean ปาวประชาสัมพันร์ ฉบับที่ 4 มิการรึกษา 2567 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ ประ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการ คร.บรรจม ภูโสดา พร้อมด้วยรองผู้จำนวยการต้อนรับ คร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้แทรัฐบนตรีว่าการกระทรวงศึกษา นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ นางรัชนิดา ชิคสิน และคร.กิตติภพ ภวณัฐถุลรร เบ้าร่วบรชายในจรการับนคร ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2567 ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบนตรีว่า กระทรวงศีกบาริการู่กรฏบติคนส โดย ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ และหัวข้อ "วัฒนธรรมองค์กร" โดย นางรัชนิดา ชิดสิน กิจกรรมดำนินไปด้วยความเรียบร้อ 02-130-6445 www.tupp.ac.th 199 รอยร่งทลาา กนนรี่มเกลา แขวงคลองตามประเวศ ผดลาดกระปัง กรุงเทพมหนคร 10520"