อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน และ ข้อความพูดว่า "โรงเรียเรีมบอดนคึกษาเนันมกาส TRIAMUDOMSUKSA PATTANAKARN SUVARNABHUMI " Hlaa//TEI ปาวประะาสัมพพันธ์ ขาวประชาส ฉมับที่ 22 มิการสกษา 2567 MOU โอกาส ความก้าวหน้าในการศึกษา วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.บรรจบ ภูโสดา กผู้ชัวการกเงเรยิียเี รียนน และ คร.วัลลภ สุวรรณดี อริการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมลงนามทำ ข้อตกลง Μου โอกาส ความก้าวหน้าในการศึกษา ระหว่าง คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โครงการพิเศษ ห้องเรียนอาหาร การโรงแรม และภาษาเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนเตรียบตูญมึนาพันาการุ สนาคาร้มรนละมะารลนงลนงเท 02-130-6442 www.tupp.ac.th 199 ซอยรั่บเทลา17 กนนร่มเกร ผขวงคลองสามประเวค ผดลาดกระบัง กรุงเททมหานคร 10520"