กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8