ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ในโอกาสได้รับรางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ได้อนุมัติเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายสรวิชญ์ ทวีโคตร ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด

2022-12-21T05:53:03+00:00

การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติปีการศึกษา 2564

2021-08-10T13:19:30+00:00

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร ประกาศ ยกย่อง ชมเชย นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการแข่งขันระดับประเทศรายการ    [...]

2019-12-23T08:14:41+00:00

ท่านผู้อำนวยการรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ท่านผู้อำนวยการ ศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา [...]

2019-12-15T11:19:48+00:00