ผลงานนักเรียน

โครงการมหาดุริยางค์เยาวชนไทยร้อยดวงใจเฉลิงพระเกียรติเนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

การอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นํานักเรียนโรงเรียน ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ครั้งที่ 10