ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงศิวัชญา ดีจังวิภาต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลใกล้ธงหลุมพาร์ 3

2023-02-01T07:17:52+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กชายชีรวิทย์ ไวทยานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

2023-01-18T05:24:01+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงสาทิดา มะโนภักดิ์ ได้รับการพิจารณาเป็น “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำปี 2566

2023-01-11T07:04:16+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงชญาดา ทัพพาภิกิณกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 9-14 ปี การประกวดดนตรี (เปียโน)

2023-01-11T07:01:41+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงชญุดา ทัพพาภิกิณกุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวเปียโน

2023-01-11T06:59:57+00:00

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เด็กหญิงสุชานันท์ อินทร์แจ้ง การแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทท่ารำพุ่มเซ่

2023-01-06T05:13:15+00:00

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เรียงแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด

2022-12-21T05:59:37+00:00

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพิชญาพร ธานีรัตน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด

2022-12-21T05:57:22+00:00

ขอแสดงความยินดีกับ นายปรานต์ สารกิจอาภา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด

2022-12-21T05:56:16+00:00