Slide thumbnail
หน้าแรก2024-02-20T05:10:04+00:00

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

“สถานศึกษาชั้นนำ เน้นการวิจัย สร้างและพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 และวิจัยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง

    • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)