นางสาวปวีณา ลาสงยาง
นางสาวปวีณา ลาสงยางหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวศิริรัตน์ พูลศรีกาญจน์
นางสาวศิริรัตน์ พูลศรีกาญจน์ครู
นางสาวชุติมา พรหมทวด
นางสาวชุติมา พรหมทวดครู
นายเทพนม พงษ์พัฒน์
นายเทพนม พงษ์พัฒน์ครู
นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร
นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทรครู
นางสาววิภาดา อินาวัง
นางสาววิภาดา อินาวังครู
นายธีรพงษ์ สดใส
นายธีรพงษ์ สดใสครู
นางสาวขนิษฐา พันธุ์พานิช
นางสาวขนิษฐา พันธุ์พานิชครู
นางสาวปาณิศา อนุศิริ
นางสาวปาณิศา อนุศิริครู
นางสาวกระแต รุ่งรือง
นางสาวกระแต รุ่งรืองครู
นางสาวพจณีย์ ที่รักษ์
นางสาวพจณีย์ ที่รักษ์ครู