นางสาวกระแต รุ่งรือง
นางสาวกระแต รุ่งรืองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม
นางสาววรรณพร มิตรยิ้มครู
นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร
นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทรครู
นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชร
นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชรครู
นายธีรพงษ์ สดใส
นายธีรพงษ์ สดใสครู
นางสาวณหทัย เขาเหิน
นางสาวณหทัย เขาเหินครู
นางสาวปาณิศา อนุศิริ
นางสาวปาณิศา อนุศิริครู
นางสาวพจณีย์ ที่รักษ์
นางสาวพจณีย์ ที่รักษ์ครู
นางสาวณัฐญา มุกอาสา
นางสาวณัฐญา มุกอาสาครู
นางสาวทิพย์สุดา ธรรมสวาสดิ์
นางสาวทิพย์สุดา ธรรมสวาสดิ์ครู
นางสาวศศิประภา ศิริสำราญ
นางสาวศศิประภา ศิริสำราญครู
นายกิตติธัช ช่างประดับ
นายกิตติธัช ช่างประดับครู
นายสิขเรศ แซ่ห่าน
นายสิขเรศ แซ่ห่านครู
นางสาวนภัสกร อ้นเกษ
นางสาวนภัสกร อ้นเกษครู
นางสาวณัฏฐา นรฮีม
นางสาวณัฏฐา นรฮีมครู
นางสาวภัทรา ปนัดตา
นางสาวภัทรา ปนัดตาครู
นางสาวชนากานต์ ชูช่วง
นางสาวชนากานต์ ชูช่วงครู
นางสาวนุจธิฌาพร ภูโสดา
นางสาวนุจธิฌาพร ภูโสดาครู