นางสาววีรภรณ์ แก้วชู
นางสาววีรภรณ์ แก้วชูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์
นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์ครู
นายชวลิต มะสำอินทร์
นายชวลิต มะสำอินทร์ครู
นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา
นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดาครู
นางสาวชนกชนม์ วิภูษิตวรกุล
นางสาวชนกชนม์ วิภูษิตวรกุลครู
นางสาวชมพูนุท บรรณกิจ
นางสาวชมพูนุท บรรณกิจครู
นายภูธเรศ พรประสิทธิ์
นายภูธเรศ พรประสิทธิ์ครู
นางสาวจิรัฐ นันทนพฤทธิ์
นางสาวจิรัฐ นันทนพฤทธิ์ครู
นางสาวอารีรัตน์ ศรีษะพรม
นางสาวอารีรัตน์ ศรีษะพรมครู
นายอานนท์ ปานะจำนงค์
นายอานนท์ ปานะจำนงค์ครู
นางอาภรณ์ นุ่นโต
นางอาภรณ์ นุ่นโตครู
นางสาวอมรรัตน์ เหลืองชมพู
นางสาวอมรรัตน์ เหลืองชมพูครู
นางสาวสุขุมาล สุขุมานันท์
นางสาวสุขุมาล สุขุมานันท์ครู
นายธีรนนท์ ออประยูร
นายธีรนนท์ ออประยูรครู
นางณัชชลิดา นาถมทอง
นางณัชชลิดา นาถมทองครู
นางสาวนิษฐ์ณีย์ นิดือมอง
นางสาวนิษฐ์ณีย์ นิดือมองครู
นางสาวนุสรา สละกูดิง
นางสาวนุสรา สละกูดิงครู
นางสาวปวรรัตน์ เทียมศร
นางสาวปวรรัตน์ เทียมศรครู
นางสาวอภิญญา อินต๊ะแก้ว
นางสาวอภิญญา อินต๊ะแก้วครู
นางสาวศิริวรรณ สุเหร็น
นางสาวศิริวรรณ สุเหร็นครู
นายกรวิก อยู่พันดุง
นายกรวิก อยู่พันดุงครู
นางสาวกานต์พิชชา ธาระพิษ
นางสาวกานต์พิชชา ธาระพิษครู
นายสังวรณ์ ขุนนนท์
นายสังวรณ์ ขุนนนท์ครู
นางสาวนิชาภัทร จันทะจร
นางสาวนิชาภัทร จันทะจรครู
นางสาวหฤทัย พูศรี
นางสาวหฤทัย พูศรีครู
นายจักรณพงษ์ สัมผัสชัยมงคล
นายจักรณพงษ์ สัมผัสชัยมงคลครู
นายชัชวาล วรรณสา
นายชัชวาล วรรณสาครู
นางสาวพลอยระรินทร์ จันทพันธ์
นางสาวพลอยระรินทร์ จันทพันธ์ครู