ว่าที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ
ว่าที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางณัฐนันท์ นุประพันธ์
นางณัฐนันท์ นุประพันธ์ครู
นางศิริพร เตชะธนอิทธิกุล
นางศิริพร เตชะธนอิทธิกุลครู
นางสาวจินตนา อุทธบูรณ์
นางสาวจินตนา อุทธบูรณ์ครู
นางสาวประภัสสร แจ่มจำรัส
นางสาวประภัสสร แจ่มจำรัสครู
นางสาวอาภัสรา ชัยดินี
นางสาวอาภัสรา ชัยดินีครู
นายนราทร สุวรรณ
นายนราทร สุวรรณครู
นายวาโย ขุนราช
นายวาโย ขุนราชครู
นายบุญส่ง โตบารมีกุล
นายบุญส่ง โตบารมีกุลครู
นางสาววิสสุตา เมฆจรัสแสง
นางสาววิสสุตา เมฆจรัสแสงครู
นางสาวฤทัย สีหะวงษ์
นางสาวฤทัย สีหะวงษ์ครู
น.ส.ศุภลักษณ์ จรัสกาย
น.ส.ศุภลักษณ์ จรัสกายครู