วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 งานลูกเสือ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำหรับนักเรียนชั้น ม.2-3 ณ ค่ายภูริทัศน์ จ.สระบุรี