วันที่ 3 – 8 ตุลาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและเรียนวัฒนธรรมต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ English camp 2019 สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระดับชั้นม.2 ณ ประเทศสิงคโปร์