วันที่ 5 กันยายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day Camp สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1 – ม.3