การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ