วันที่ 7 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ให้ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ร่วมประชุมในรอบแรก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวนันทวัน ตอบงาม ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  นายวรพล  ศรีเทพ ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และ นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ดำเนินการประชุมและตอบข้อซักถามในส่วนงานต่าง ๆ