นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนด้วย google classroom โปรแกรม OBS และ Edpuzzle ให้กับคณะครูผู้ร่วมอบรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal