วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทง การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการลอยกระทง