วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะครูเข้ารับการอบรม “แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและการวิจัยเป็นฐานการพัฒนา” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับการบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล