วันที่ 28 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินภายนอกรอบสี่และส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2561 โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชรและดร.กอบวิทย์ พิระยวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2