ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เข้าแข่งขันในระดับชาติ ในสองรายการคือ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นม.1-3 และ โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 โดยทั้งสองรายการคว้ารางวัลระดับชาติ ทั้งสองรายการ ได้แก่

  • รางวัล ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นม.1-3 ได้แก่ 1.น.ส.กิ่งกาญจน์ อุดมผล 2. ด.ญ.บุญยานุช บุญศักดิ์สิทธิ์                                  3. ด.ช.พันธกานต์ ดีศิริ 4. ด.ญ.สุรัตน์วดี พลวงษ์ศรี 5. ด.ญ.เขมจิรา ปิ่นทอง
  • รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นม. 4 – 6 ได้แก่ 1. นายธรรมสรณ์ โตนน้ำขาว 2. นายนันทพัฒน์ ภูด่านงัว                                                    3. นางสาวธันยพร กนกวัฒนวรรณ 4. นางสาวชณิดาพร สังข์ทอง 5. นายธนกร รอดด้วยธรร

ฝึกซ้อมโดย ครูประภัสสร แจ่มจำรัส และว่าที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา