วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ท่านผู้อำนวยการ ศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 จากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด และ CMS Edu ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร