ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยคุณธงไชย ปิณฑะสุต ประธานชมรมผู้ปกครอง และคณะครูงานอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม กำกับ ดูแล การปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้งและต้นเหลืองสิรินธร เพื่อให้ร่มเงา บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ