วันที่ 22 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาสุวรรณภูมิ นำโดยท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ และผู้แทนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สหวิทยาเขตศรีนครินทร์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ