บรรยากาศการสอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563 นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและรับหน้ากากอนามัยเพื่อสวมใส่ป้องกันโรค ก่อนเข้าสู่สนามสอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารให้การดูแล ติดตามการสอบอย่างใกล้ชิด