วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จากการแข่งขันระดับประเทศรายการ      ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกาศ ยกย่อง ชมเชยและเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครู ดังนี้

  1. รางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET : Thailand Educational Development and Evaluation test ) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ All star Intelligent contest วิชาวิทยาศาสตร์  ได้แก่ เด็กหญิงอิสรียา ดิษฐสุวรรณ
  2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ได้แก่ น.ส.กิ่งกาญจน์ อุดมผล ด.ญ.บุญยานุช บุญศักดิ์สิทธิ์  ด.ช.พันธกานต์ ดีศิริ ด.ญ.สุรัตน์วดี พลวงษ์ศรี และ ด.ญ.เขมจิรา  ปิ่นทอง ฝึกซ้อมโดยครูประภัสสร แจ่มจำรัสและว่าที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ
  3. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – 6งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ได้แก่ นายธรรมสรณ์ โตนน้ำขาว นายนันทพัฒน์ ภูด่านงัว นางสาวธัยพร กนกวัฒนวรรณ นางสาชณิดาพร สังข์ทอง และนายธนกร รอดด้วยธรรม ฝึกซ้อมโดยครูประภัสสร แจ่มจำรัสและว่าที่ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ
  4. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ได้แก่ นางสาวณัฐวลัญช์ เอี่ยมเศรษฐี ฝึกซ้อมโดยครูจินตนา อุทธบูรณ์
  5. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ได้แก่ ด.ช.ติณณภพ คำผล ด.ญ.พชิรา ปัญญาศรีวินิจ ด.ช.วิชชากร มีนะโยธิน ด.ช.ชิฑากร ภักดีวัฒนะกุล ด.ช.คชา สวัสดิพิศาล และด.ช.กันตภณ สูงเพีย ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต ชาติไทย
  6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 – 3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ได้แก่              ด.ชธนธรณ์ ประวาลปัทม์ ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต ชาติไทย
  7. รางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4 – 6
  8. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.1 – 3